Ga direct naar de hoofdinhoud van deze pagina.
T +32 498541356     

Algemene verkoopsvoorwaarden:

Aanbiedingen:

Onze prijslijsten, catalogi en prijsaanbiedingen zijn ter informatie en niet bindend. Prijzen zijn netto, tenzij anders aangegeven, nevenbelastingen en heffingen van overheidswege zijn hier niet inbegrepen.

 

Bestelling en aanvaarding:

De koper erkent volledig voorgelicht te zijn over de technische kenmerken van het gekochte voorwerp en van zijn gebruiksmogelijkheden.  Elke bestelling zal slechts definitief zijn als ze door ons schriftelijk is aanvaard per email of per verkoop overeenkomst. Elke bestelbon getekend door de klant verbindt deze onherroepelijk, ongeacht of er en voorschot werd betaald, onverminderd de uitzonderingen voorzien in de wet. De verbintenissen van de BVBA BENELUX MOTORHOMES kunnen enkel blijken uit een getekend document van een door haar daartoe gemachtigd persoon.

Geen koopcontract is niet gekocht. Wij doen niet aan mondelinge reservering tenzij voorschot betaling op de aankoop.

 

Levering / leveringstijden:

De levering gebeurt bij de verkoper op initiatief en op kosten van de koper. De koper is gehouden de bestelling af te nemen bij het verstrijken van de overeengekomen termijn en in het geval geen termijn overeengekomen is, uiterlijk 6 maanden na het ondertekenen van deze bestelbon. De koper zal in gebreke zijn de levering af te nemen 8 dagen nadat hij daartoe bij aangetekende brief aangemaand werd. De in de bijzondere voorwaarden overeengekomen prijskortingen blijven slechts geldig als de koper de bestelling afneemt of betaald binnen de twee maanden na het afsluiten van de verkoop overeenkomst, tenzij de koper aantoont dat BENELUX MOTORHOMES BVBA op dat ogenblik niet in staat was het voertuig te leveren.

 

Afbestelling of weigering:

Bij eventuele afbestelling of weigering de bestelling af te nemen, verplicht de koper zich ten titel van schadevergoeding 25% van de totale koopsom op de voorzijde van deze koopovereenkomst vermeld te betalen zonder dat vanwege de nalatige partij enige schadevergoeding kan worden gevorderd. Deze schadevergoeding is eveneens verschuldigd wanneer de rechtbank de gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst uitspreekt wegens tekortkomingen van de koper. Bij bestellingen onderdelen past BVBA BENELUX MOTORHOMES dezelfde waarborg toe als deze toegekend door leverancier en/of fabrikant en dit binnen de grenzen en onder de voorwaarden zoals door deze laatste omschreven. De waarborg beperkt zich evenwel in ieder geval. ook bij gebreken in de zin van de artikelen 1641 tot 1648 van het burgelijk wetboek, tot herstel van de tegensprekelijk vastgestelde en aan de BVBA BENELUX MOTORHOMES toe te schrijven gebreken of tekortkomingen. In geen geval kan de klant aanspraak maken op enige schadevergoeding wegens gebruikderving, economische, commerciele of financiele schade die rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg zou zijn van gebreken welke aan partij BVBA BENELUX MOTORHOMES zijn toe te schrijven.

De leveringen, zelfs franco, wordt verricht op risisco van de geadresseerden

Tussen partijen is uitdrukkelijk overeengekomen dat de verbintenissen opgenomen door ieder der partijen dienen te worden uitgevoerd in de plaats waar het bezichtigingsadres van de BVBA BENELUX MOTORHOMES is gevestigd.

De voertuigen die aan BVBA BENELUX MOTORHOMES toevertrouwd worden, zelfs als ze bestuurd worden door het personeel van de BVBA BENELUX MOTORHOMES blijven gedekt door de verzekeringen onderschreven door de klant en bij gebrek aan dekking door een verzekering, onder de volledige verantwoordelijkheid van de klant.

 

Betalingen:

De koopprijs is contant of per overschrijving bank, betaalbaar te Peer 10% bij bestelling, 90% bij overhandiging COC en/of rose formulier.

Klachten betreffende onze facturen of onze goederen dienen per aangetekend schrijven te worden indgediend binnen de 10 dagen na datum van facturatie of ontvangst van de goederen. Na deze termijn worden ze niet meer aanvaard.

De facturen van BVBA BENELUX MOTORHOMES zijn contant en/of per bank betaalbaar op de zetel van de vennootschap, dit behoudens uitdrukkelijke afwijkende overeenkomst welke is opgenomen in een geschrift. Elke factuur die niet op haar vervaldag is betaald, zal van rechtswege rente opbrengen aan 10% per jaar, van rechtswege en zonder ingebreke stelling. Bovendien zullen de bedragen die nog verschuldigd zijn aan de BVBA BENELUX MOTORHOMES, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vermeerderd worden met een forfaitaire vergoeding van 10% met een minimum van €125,-, voor administratie en interne kosten, eventuele gerechtskosten niet inbegrepen. Voor het geval de BVBA BENELUX MOTORHOMES  aan de medecontractant enig bedrag verschuldigd zou zijn en zij betalingsverplichting niet nakomt is de BVBA BENELUX MOTORHOMES rente en verhoging verschuldigd onder dezelfde modaliteiten, In alle omstandigheden en in afwijking van het artikel 1583 van het burgerlijk wetboek wordt het eigendom van de geleverde goederen slechts overgedragen aan de klant na volledige betaling van de overeengekomen prijs.

BVBA BENELUX MOTORHOMES is gerechtigd, zo de klant zijn betalingsverbintenissen niet nakomt, de uitvoering van alle lopende bestellingen van de klant op te schorten tot op het moment van de volledige betaling. Eventuele  vertragignen ingevolge die opschorting van prestaties kunnen nooit aanleiding geven tot de betaling van enige schadevergoeding aan de klant .

 

Geschillen:

Bij niet directe betaling wordt van rechtswege een intrest toegepast van 1.5 % per maand, bij weigering van betaling en na in gebreke stelling wordt de koopprijs verhoogd met 10 % ten titel van overeen-gekomen schadevergoeding met een minimum van 123,95€ en een maximum van 1239,47€.

Ingeval de verkoper de overeengekomen leveringstermijn overschrijdt, zal hij een schadevergoeding van 2,48€ per dag verschuldigd zijn vanaf de 10 de dag na de ingebrekestelling per aangetekende brief door de koper.

Dit geldt niet in geval van overmacht, waarmee gelijkgesteld wordt de niet-levering door de leverancier van de verkoper en indien de laattijdige levering het gevolg is van de bestelling of de levering van accessoires.  Voor eventuele andere tekortkomingen door de verkoper, zal de koper vrij zijn recht op schadevergoeding volgens het gemene recht kunnen laten gelden. In het geval de koper nalaat of weigert de levering in ontvangst te nemen zal hij, na ingebrekestelling, per dag een schadevergoeding verschuldigd zijn berekend op 15 % op jaarbasis van de koopprijs en dit als vergoeding voor de standplaats en voor de immobilisatie van het kapitaal.  Alleen de rechtbanken van Hasselt zijn bevoegd in geval van geschil.

 

Eigendomsrecht:

De goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling inclusief kosten ervan is geschiedt.

 

Service na verkoop:

BVBA BENELUX MOTORHOMES biedt een wettelijke waarborg op wisselstukken gedurende 1 jaar na aankoop van het voertuig.  Deze waarborg strekt wordt geleverd in Peer. Waarborg is niet overdraagbaar. Bij verhuur van het voertuig aan derden wordt het contract beschouwd als "verkocht aan professionele" en hoeft er geen garantie gegeven te worden. Bij werkzaamheden verricht bij een ander bedrijf dan BVBA BENELUX MOTORHOMES doen alle garantie/waarborgen teniet. Tenzij anders overeengekomen. BVBA BENELUX MOTORHOMES bepaald de reparatiedatum binnen redelijk termijn, rekening houdend met/ afhankelijk van de drukte en persooneelsbezetting. 

 

Voorwaarden van overname:

De overname naar aanleiding van de aankoop van een ander voertuig bij de overnemer is afhankelijk van de levering van een nieuw voertuig en van het bewijs dat de overlater eigenaar is van het over te nemen voertuig en dat alle verbintenissen met betrekking tot een eventuele financiering werden uitgevoerd.  Bij overname heeft BVBA BENELUX MOTORHOMES, 3 weken tijd vanaf de levering van het over te nemen voertuig om per aangetekende brief de overname te weigeren wegens de staat (niet besproken gebreken) van het over te nemen voertuig.  Motorhomes/caravans worden slechts overgenomen indien zij vergezeld zijn van het gelijkvormigheidsattest, het inschrijvingsbewijs, het groene keuringsbewijs en het gele indentificatie-verslag met Carpass (minder dan 1 jaar oud) afgegeven door de technische controle.  Tot aan de levering door de overlater bij de overnemer draagt de overlater het risico van het over te laten voertuig.

 

Garantie:

De garantie op onze campers is niet overdraagbaar.